Android之自定义actionbar[笔记]

————字数统计 223 字 | 阅读时长 1 分钟————

自定义actionbar或toolbar的属性样式:

<style name="detail_actionbar_style" parent="AppBaseTheme">
    <item name="android:windowAnimationStyle">@null</item>
    <item name="android:windowBackground">@android:color/transparent</item>
    <!--<item name="android:colorBackgroundCacheHint">@null</item>-->
    <!--<item name="android:windowFrame">@null</item>-->
    <!--<item name="android:windowIsFloating">false</item>-->
    <item name="android:windowIsTranslucent">true</item>
    <item name="android:windowTranslucentNavigation">true</item>
    <item name="android:windowNoTitle">true</item>
    <item name="android:windowActionBar">false</item>
    <!-- actionbar -->
    <item name="android:windowActionBarOverlay">true</item>
    <item name="android:windowContentOverlay">@null</item>
    <item name="android:actionBarStyle">@style/ActionBar.Style.Transparent</item>
    <item name="android:actionOverflowButtonStyle">@style/OverFlow</item>
  </style>
  <!-- actionbar -->
  <style name="ActionBar.Transparent" parent="@android:style/Theme.Holo.Light">
    <item name="android:windowActionBarOverlay">true</item>
    <item name="android:windowContentOverlay">@null</item>
    <item name="android:actionBarStyle">@style/ActionBar.Style.Transparent</item>
    <item name="android:actionOverflowButtonStyle">@style/OverFlow</item>
  </style>
  <!-- 实现Actionbar的透明度 -->
  <style name="ActionBar.Style.Transparent" parent="@android:style/Widget.Holo.ActionBar">
    <item name="android:background">@android:color/transparent</item>
    <item name="android:titleTextStyle">@style/ActionBarText</item>
  </style>
  <!-- 标题文字 -->
  <style name="ActionBarText">
    <item name="android:textSize">19sp</item>
    <item name="android:textColor">@android:color/white</item>
  </style>
  <!-- 重写actionbar中 OverFlow的属性 -->
  <style name="OverFlow" parent="@android:style/Widget.Holo.ActionButton.Overflow">
    <item name="android:src">@drawable/custom_actionbar_overflow</item>
  </style>

×

大吉大利,晚上吃鸡

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

文章目录
| | 总字数统计:89.5k